KVERNEVIK BÅTFORENINGS VEDTEKTER

Vedtektene ble sist endret:

Årsmøtet 2012 (pkt 2.2 og 2.3)

Årsmøtet 2014 (pkt. 1.1, 1.3, 2.5 og 2.9)

Årsmøte 2018 (nytt pkt 4.13 og pkt. 11.1)

Årsmøte 2019 (§5.2 og §6.3)

Årsmøte 2020 (ordlydendring – fra «formann» til «leder»), (§5.2, §9.4  og §9.8)

Årsmøte 2022 (Avlesning strømforbruk for det enkelte medlem) (Ny §10.5)

§ 1 Foreningens formål

1.1 
Foreningens formål er allmennyttig drift av båthavnen med tilhørende utstyr og opplagsområdet i Kvernevik.

1.2 
Foreningen skal kontinuerlig arbeide for å bedre forholdene i båthavnen med tanke på anlegget og miljøet.

1.3 
Oppløsningen av Kvernevik båtforening kan vedtas av et ordinært årsmøte det minst 2/3 av alle medlemmer møter og avgir stemme. Ved en eventuell oppløsning av foreningen, selges foreningens eiendeler og medlemmer med fast båtplass får sitt innskudd tilbakebetalt så langt salgsinntektene rekker. Eventuelt overskudd skal gå til allmennyttige formål.

§ 2 Medlemskap

2.1 
Søknad om opptak som medlem av foreningen sendes på fastsatt skjema til foreningens styre. Søknaden SKAL inneholde søkerens navn, adresse, telefonnummer og evt. e-post adresse. I tillegg evt. båtens størrelse, type og registreringsnummer.

2.2
Det er kun medlemmer som kan stå på venteliste for tildeling av båtplass. Tildeling av båtplass gjøres i henhold til ansiennitet. Når en plass i aktuell størrelse blir ledig, skal medlemmet som står først på venteliste få tilbud om denne plassen. Frist for å akseptere eller avslå tilbud om plass er 1 uke. Hvis medlemmet avslår tilbudet, skal neste medlem på ventelisten tilbys plassen etter tur til noen takker ja. Medlem som avslår tilbud om båtplass, må selv kontakte havnesjef når det er aktuelt med båtplass i fremtiden.

2.3
Styret v/havnesjef skal godkjenne alle båter før de legges i tildelt båtplass. Størrelsen på båtplasser i Kvernevik båtforening er målt senter-senter mellom utriggerne.

2.4
Søkeren gjøres skriftlig kjent med resultatet av søknaden, og må svare skriftlig på denne henvendelsen innen oppgitt frist. Godkjente søkere får tilsendt faktura som dekker innmeldingsgebyr, havneavgift og innskudd. Denne må betales innen angitt frist for at en skal bli tatt opp som medlem.

2.5
Medlemmet får rett til å bruke båtplassen når innskuddet er betalt. Innskuddets størrelse fremgår av bankens kontoutskrifter.

2.6
Styret kan, etter skriftlig varsel, stryke medlem som ikke betaler sin kontingent i samsvar med gjeldende frist.

2.7
Styret kan, etter skriftlig advarsel, ekskludere et medlem som nekter å følge Årsmøtets eller styrets beslutninger og/eller som med sin oppførsel vekker anstøt og forargelse. Eksklusjon kan innankes for Årsmøtet.

2.8
Utmelding skal skje skriftlig til foreningens styre. Betalt havneavgift og kontingent refunderes ikke.

2.9
Innløsning av innskudd gjøres når båtplass er ryddet og klargjort samt at plassen er tildelt nytt medlem og dette har betalt innskudd.

2.10
Medlemmers ansiennitet regnes fra innmeldingsdato.

2.11 
Arv/ overføring av medlemskap godkjennes kun mellom foreldre og barn, og må godkjennes av styret i hvert enkelt tilfelle.

§ 3 Ledelse

3.1 
Foreningen ledes av et styre på 8 medlemmer:
- Leder
- Nestleder
- Kasserer
- Sekretær
- Havnesjef
- Slippleder
- Slippmedhjelper
- Styremedlem.

3.2 
Styret velges for 2 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av de faste medlemmene er tilstede. Styret har bevilgningsrett så langt denne ikke er særskilt begrenset av årsmøtet.

3.3 
Styret kan ikke pantsette foreningens eiendeler eller sette foreningen i gjeld Uten årsmøtets godkjennelse.

3.4 
Årsmøtet skal velge en revisor med en varamann for 1 år om gangen.

3.5 
Valgkomité bestående av 2 personer som velges av årsmøtet for 1 år om gangen.

§ 4 Rettigheter og plikter

4.1 
Lederen besørger den daglige ledelse av foreningen. Ledelsen skal alltid være i overensstemmelse med foreningens lover og de vedtak som er gjort i styret. Han leder årsmøtet, medlemsmøter og alle styremøter dersom ikke noe annet besluttes.

4.2 
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme både i årsmøte og i styremøte.

4.3 
Nestleder skal overta lederens funksjoner når lederen har forfall.

4.4 
Sekretæren fører upartisk protokoll over styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Sekretær har ansvar for foreningens arkiver. Sekretæren skal videre ha oversikt over hvem som har vært innkalt til og møtt på dugnader.

4.5 
Kassereren fører foreningens regnskap. Regnskapet skal fremlegges for hvert årsmøte i revidert stand. Han sørger for at kontingenter og avgifter blir innbetalt som bestemt i § 10. Enhver utbetaling skal dokumenteres av bilag attestert av leder eller nestleder. Kassereren er økonomisk ansvarlig for kassabeholdningen. Styret kan når som helst be seg forelagt regnskapet. Finnes dette ikke i forskriftsmessig eller tilfredsstillende stand, kan styret suspendere ham eller sette en annen i hans sted inntil nytt valg kan foretas. Kasserer har også ansvar for at det blir utarbeidet et budsjett.

4.6 
Havnesjefen skal påse at havnereglementet følges og at overtredelse om nødvendig anmeldes til styret. Havnesjefen har ansvar for å tildele og administrere båtplasser til alle båtene som er akseptert i havnen. Styret (havnesjefen) kan forlange at medlemmer flyttes til nye plasser for å få en bedre og/eller sikrere utnyttelse av havnen.

4.7 
Slipplederen eller slippmedhjelper skal være til stede ved opptrekk av båter og sjøsetting. Han anviser opplagsplass i samråd med styret. Slipplederen og slippmedhjelper plikter å påse at slipp- og opplagsavgift er betalt før båten settes på vannet. Han må føre nøye regnskap med de avgifter som han mottar på foreningens vegne og avgi regnskap overfor kassereren minst hvert år. Han skal påse at slippanlegget til enhver tid er i god stand. Eventuelle mangler skal straks meldes til styret. Slipplederen og slippmedhjelperen har rett til godtgjørelse for sitt arbeid etter de satser som fastsettes av årsmøtet.

4.8 
Alle styremedlemmer plikter å kontrollere at alle tillitsvalgte utfører sine verv og skal om nødvendig bistå til dette. Alle styremedlemmer skal ha tilsyn med at foreningens eiendeler oppbevares tilfredsstillende. De skal også se til at det ikke begås hærverk eller skadeverk mot foreningens eiendeler, hus, slipp eller opplagsplass.

4.9 
Revisor skal føre kontroll med foreningens regnskaper. Han kan uten varsel, og til ubestemte tider, be om å få mulighet til å gjennomgå kassererens regnskaper og ettertelle kontantbeholdningen og avgi rapport til styret.

4.10 
Ethvert medlem har plikt til å ivareta foreningens interesser og eiendeler, og eventuelt bortvise uvedkommende fra hus, slipp og opplagsplass.

4.11 
Alle medlemmer plikter å sette seg inn i og følge bestemmelsene i gjeldende vedtekter for Kvernevik Båtforening. Medlemmene skal dessuten respektere og rette seg etter vedtak fattet av foreningens årsmøte og styre, og følge de anvisninger og pålegg som gis av foreningens tillitsvalgte.

4.12 
Alle tillitsvalgte skal gjennom sine verv arbeide for medlemmene og foreningens interesser. Ethvert medlem som påtar seg tillitsverv plikter å sette seg inn i instruksene for vervet og dets oppgaver og utføre disse på en samvittighetsfull måte.

4.13
Styremedlemmer godtgjøres for sin innsats med fritak av havneavgift. Medlemskontingent skal fremdeles betales av styremedlemmer.

§ 5 Pliktarbeid

5.1 
Medlemmer av Kvernevik Båtforening pålegges å utføre arbeid uten direkte vederlag etter de regler som til enhver tid gjelder og som er vedtatt av Årsmøtet. Dette gir foreningens styre fullmakt til å praktisere følgende bestemmelser:

5.2 

Årlig kontingent økes fra 200 til 1.200 kr for medlemmer med fast båtplass. Av dette beløpet

trekkes kroner 1.000 fra neste års kontingent hvis medlemmet har deltatt på varslet pliktarbeid i løpet av året (min. 4 timer). De av medlemmene som ønsker å utføre pliktarbeid, skal varsle foreningen innen 4 uker etter årsmøte slik at foreningen kan planlegge pliktarbeid for sesongen på en effektiv måte.

 

5.3 
Styret innkaller den nødvendige arbeidshjelp blant foreningens medlemmer og kan utpeke lagbaser for de aktuelle arbeider. Arbeidsoppgaver som medlemmer pålegges skal ha felles interesse og falle sammen med foreningens formål slik dette er uttrykt i foreningens vedtekter.

5.4 
Medlemmers fagkunnskap skal på frivillig basis kunne utnyttes vederlagsfritt innenfor det gjennomsnittlige omfang av pålagt arbeid. Styret skal i hvert enkelt tilfelle godkjenne alle forhold ved eventuelle arbeid som medlemmer skal utføre mot betaling.

5.5 
Den som ikke respekterer disse reglene, forsømmer sine plikter, eller som ikke betaler pålagt gebyr, mister sine rettigheter i Kvernevik Båtforening og kan ekskluderes av styret.

§ 6 Havnereglementet

6.1 
Medlemmer som har båt liggende i havnen, må til enhver tid rette seg etter de vedtekter og bestemmelser som gjelder for havnen og de anvisninger som blir gitt av havnesjefen. Havnesjefens anvisning kan innankes for styret.

6.2 
Båter som bruker foreningens havn skal være registrert og nummer påsatt. Videre skal båtene være ansvarsforsikret.

6.3 
Fortøyninger og fortøyningsutstyr må være slik at det ikke oppstår skader på andre båter. Det må sørges for at det er skikkelig avfendring mellom båtene og mellom båter og utliggere. Det tillates ikke brukt av bildekk som avfendring. Båter som ligger på flytebryggene skal ha rykkdemper av gummi eller tau med innebygget rykkdemping på samtlige fortøyninger. Havnesjef varsler medlemmer om forhold som må utbedres.  Dersom utbedring ikke er utført innen angitt frist blir det sendt ut en purring. Er ikke fortøyning utbedret innen gitt frist blir utbedring besørget av foreningen på medlemmets regning (kost og timer).

6.4 
Båteieren skal holde orden på og utenfor flytebryggene. Det er forbudt å kaste enhver form for avfall, spillolje eller liknende i havneområdet.

6.5 
Hvis styret finner at båteier ikke overholder foreningens vedtekter, eller på annen måte lar sin båt forfalle og/eller synke, eller på annen måte volder foreningen ulempe og heller ikke tar hensyn til advarsler, opphører medlemskapet. Båteier er da forpliktet til å fjerne båten fra foreningens område. Nekter båteieren dette, har styret fullmakt til uten søksmål å fjerne båten for eierens regning og risiko, eller avhende båten for å dekke foreningens omkostninger. Hvis båten/vraket ikke kan avhendes, har styret Rett til å få den tilintetgjort eller fjernet på en hensiktsmessig måte. Båtforeningens kostnader i fm fjerning vil bli avregnet mot båteiers innskudd.

6.6 
Medlemmer som planlegger å ikke benytte sin båtplass i en periode på mer enn 2 måneder plikter å informere styret om dette. Styret har da rett til å framleie båtplassen i denne perioden. Medlemmene har ikke selv lov til å framleie sin båtplass. Båtplasser som ikke er i bruk over en periode på 6 måneder, kan leies ut av Styret uten medlemmets samtykke. Båtplasser som er utleid har en oppsigelsesfrist på en måned.

6.7 
Bryggeanlegget skal til enhver tid være fullverdiforsikret.

6.8 
Havnen skal vedlikeholdes og inspiseres årlig etter vedlikeholdsplan. Vedlikeholdsplan skal inneholde kontroll av foreningens eiendeler. Gjennomført plan skal presenteres for årsmøtet hvert år.”

§ 7 Tvisttilfeller

7.1 
Dersom et medlem føler seg forurettet, kan han sende skriftlig klage om dette til styret. Styret er forpliktet til å behandle saken på første styremøte og invitere den fornærmede til å møte på styremøtet. Den fornærmede kan videre anke styrets vedtak til årsmøtet. Anken vil ikke ha oppsettende virkning.

§ 8 Eksklusjon av medlemmer

8.1 
Et medlem kan ekskluderes fra foreningen hvis han ikke har innbetalt den fakturerte kontingent og avgift.

8.2 
Videre kan et medlem også ekskluderes hvis det misbruker alkohol eller ikke vil rette seg etter de lover og regler som gjelder for havnen og de nærliggende områder.

8.3 
Eksklusjonen foretas av styret. Vedtak om eksklusjon kan ankes inn for årsmøtet som tar den endelige avgjørelse. Vedkommende skal varsles på forhånd og skal ha anledning til å kunne forklare seg på forhånd eller på styremøte.

§ 9 Slipping og opplag

9.1 
Medlemmer som ønsker opplag av sin båt, må melde dette til styret innen fastsatte frister. Ved fristens utløp bør slippleder eller slippmedhjelper lage en oversikt over hvem som ønsker opplag og hvor båtene skal plasseres.

9.2 
Ved utarbeidelse av slik liste skal medlemmenes ansiennitet i foreningen tas hensyn til så langt praktisk mulig. Medlemmer med havariskade på sin båt har fortrinnsrett ved opptak.

9.3 
Slipplederen eller slippmedhjelper skal være ansvarlig ved opptak og utsetting av båter. Båteieren har selv ansvar for at det forefinnes krakker og underlag før båten løftes på land. Båteieren må ellers sørge for at opplagsplassen er ryddet etter sjøsetting.

9.4 
Opplag av båter gjelder kun for medlemmer. Utenforstående kan ha båt i opplag under forutsetning at de melder seg inn som medlem. De trenger ikke å ha fått tildelt fast båtplass. Innmelding, årsavgift og årlig opplagskost etter til enhver tid gjeldene rater.

9.5 
Slippen skal kun betjenes av slipplederen, slippmedhjelper eller annen person godkjent av styret. Overtredelse av denne paragraf aksepteres ikke og kan medføre eksklusjon fra Båtforeningen.

9.6 
Foreningen fraskriver seg ethvert ansvar for skader på båter eller personer ved slipping eller på opplagsplassen.

9.7 
Årsmøtet fastsetter egne satser for slipping av båter.

9.8

Medlemmer har anledning til å sette båt i opplag. Båt kan stå i opplag i maks 3 år sammenhengende. Spesielle forhold kan meldes inn til styret for avviksbehandling.

 

§ 10 Kontingenter og avgifter

10.1 
Innmeldingsgebyr, kontingent, festegebyr samt priser på tjenester fastsettes av årsmøtet.

10.2 
Årskontingenten skal være betalt innen forfall. Innkreving av Årskontingenten og avgifter foregår med en purring. Deretter kan styret vedta å ekskludere medlemmet uten videre undersøkelser.

10.3 
Ved eventuelt nytt medlemskap skal det betales ny innmeldingsavgift som for nytt medlem. Hvis det viser seg nødvendig kan årsmøtet fastsette ekstrakontingent.

10.4 
Størrelse på innskudd bestemmes av årsmøtet. Innskuddet skal tilsvare selvkost for nye båtplasser av tilsvarende kvalitet og med tilsvarende utstyr og fasiliteter

10.5
Avlesning strømforbruk for det enkelte medlem.
Det er det enkelte medlem sitt ansvar å lese av sitt strømforbruk og melde dette til Styret på mail post@kvernevik-batforening.no 
Strømforbruk skal leses av 2 ganger i året.
Avlesningsdato skal være mellom 25.04 -01.05 og 25.10-01.11.  Faktura sendes ut etter avlesning.
Medlemmer som unnlater å lese av sin strøm iht. dette vil få faktura iht beløp fastsatt av årsmøte.
Beløp pr 2022 fastsettes til kr 2500,- pr unnlatt avlesning.

§ 11 Årsmøte

11.1 
Årsmøtet avholdes hvert år innen 10. mars. Innkalling til årsmøte sendes til e-post adresse og mobil telefonnummer som registrert i foreningens medlemsregister med 14 dagers varsel og den skal inneholde link til fullstendig saksliste. Medlemmer er selv ansvarlige for å holde sine kontaktopplysninger oppdatert. 

Årsmøtet behandler:
- Årsberetning 
- Revidert regnskap 
- Forslag til endring av vedtekter og instrukser, 
- Forslag fra styret og forslag fra medlemmer. 
- Fastsettelse av kontingenter, avgifter og andre priser

Valg av styre
- Alle styremedlemmer velges for 2 år, 4 personer hvert år

Valg hvert år
- Revisor med varamann 
- Valgkomité på 2 personer
- Eventuelle andre tillitsmenn som foreningen måtte ha bruk for

11.2 
Saker/ forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må leveres skriftlig til lederen senest 7 dager før dette finner sted.

11.3 
Medlemmer med fast båtplass har stemmerett på årsmøtet.

11.4 
Alle saker avgjøres med alminnelig flertall blant de stemmeberettigete på møtet. Valg kan foregå ved akklamasjon, men skal foregå skriftlig dersom minst 10 % av de fremmøtte krever dette. Anker over valg avgjøres av styret. Dette gjelder ikke for saker som kommer inn under §11.8.

11.5 
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 8 dagers varsel når styret finner det nødvendig eller når det skriftlig forlanges av minst 2/3 av medlemmene.

11.6 
Vedtektsendringer avgjøres på Årsmøtet med 2/3 flertall blant de stemmeberettigete. Dette gjelder ikke for endring av §11.8. § 11.8 kan endres med 2/3 flertall blant foreningens medlemmer.

11.7 
Saker av økonomisk betydning avgjøres på Årsmøtet med simpelt flertall. Dette gjelder ikke for saker som kommer inn under §11.8.

11.8 
Avsatt kapital til langsiktig vedlikehold av flytebrygger, utriggere, fortøyning og tilhørende utstyr skal plasseres på høyrente konto eller tilsvarende sparealternativ uten risiko for tap av innskudd.

11.9 
Oppsparte vedlikeholdsmidler kan kun tas ut og brukes etter vedtak i årsmøte. Styret har ikke disposisjonsrett over midler som er avsatt til framtidig vedlikehold og fornying av flytebrygger.